Zwroty

Czas na zwrot bez podawania przyczyny – 14 dni. Termin ten jest liczony od momentu odebrania przesyłki (zgodnie z art.  27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683)).

Jak dokonać zwrotu:

 1. Wyślij oświadczenie odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od dnia jej odebrania za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 2. Spakuj towar o oryginalne opakowanie –  zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania.
 3. Do przesyłki dołącz dowód zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane w związku z zakupem Towaru.
 4. Wyślij przesyłkę na własny koszt na adres z którego dokonano wysyłki towaru. Masz na to 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
 5. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu towaru z powrotem, na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr rachunku bankowego.

Uwaga:

 • Prawa do odstąpienia od umowy (prawo Konsumenta) lub innych przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) nie stosujemy jeżeli Konsument jest zobowiązany do zapłaty kwoty nieprzekraczającej pięćdziesięciu złotych.
 • W przypadku zakupu gotowego zestawu można odstąpić od umowy kupna-sprzedaży dotyczącej zakupionego zestawu, czyli wszystkich produktów (towarów) wchodzących w jego skład.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. W przypadku zmniejszenia wartości towaru, Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę o tym fakcie a kwota podlegająca zwrotowi zostanie pomniejszona o koszty zmniejszenia wartości towaru.
 • Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 • Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje tylko kupującemu będącemu konsumentem, a więc osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością zawodową lub gospodarczą. Kupującym będącym przedsiębiorcami, nabywającym towar w ramach prowadzonej działalności nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r. nr 683) m.in. w przypadku:
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; 
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Reklamacje

 1. Do reklamacji Towarów zakupionych w Sklepie, zastosowanie znajdują przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Warunki odpowiedzialności Sprzedawcy względem Kupującego będącego konsumentem za Towar, który posiada wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Konsumentowi przysługuje zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego prawo do domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy, jeżeli wada jest istotna, może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za sprzedany Towar, jeżeli wada zostanie stwierdzona w okresie 2 lat od momentu jego wydania.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Towaru wobec Kupującego nie będącego konsumentem (przy sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami). Sprzedający nie ponosi żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo Towar zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka wynikła z wady tkwiącej uprzednio w Towarze.
 5. MS Tech-Mot Michał Sadowski nie jest producentem oferowanych towarów i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu gwarancji sprzedanego towaru. Odpowiedzialność gwarancyjną ponosi producent na warunkach i w okresie wskazanym w karcie gwarancyjnej dołączonej do kupionego Towaru. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 6. Wszystkie reklamacje Sprzedawca rozpatruje najpóźniej w ciągu 14 dni od jej wpłynięcia.
 7. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy pod adresem e-mail: [email protected] lub nr telefonu (0048)797-359-771 i podaniem przyczyny reklamacji oraz danych identyfikujących zakup. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup (np. kserokopia dowodu zakupu) i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową.
 8. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona Kupującemu na adres mailowy lub numer telefonu podany w formularzu reklamacji a w przypadku braku wypełnienia formularza reklamacji na dane podane w formularzu Zamówienia.
 9. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, niezgodności z umową lub gwarancji). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć oryginał bądź kserokopię gwarancji, jeżeli została wydana oraz dokument zakupu w celu ułatwienia Sprzedawcy rozpatrzenia reklamacji.
 10. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki.

MENU